Hakkımızda

4 Aralık 2015 tarihinde kurulan Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu  (KÜDENFOR), disiplinler arası bir yaklaşımla, denizcilik gücü konusunda bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapmaya ve öğretmeye odaklıdır.  Forumun temel amacı, Türk Denizcilik Gücüne katkı sağlayan temel alanlarda durumsal tespit yaparak hedef, politika ve strateji belirlenmesine ve böylelikle halkın ve devletin denizcileşmesine  katkı sağlamaktır. Bu çerçevede denizcilik gücünün diğer milli güç unsurları ile etkileşimini  incelemek; Deniz Gücü (Sea Power), Denizcilik Gücü (Maritime Power), Denizcilik Stratejisi (Maritime Strategy) konularında araştırma yapmak ve bu konularda politika, strateji ve doktrin üretmek; Kültürel ve psikososyal alanda denizciliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için projeler geliştirmek forumun asli akademik faaliyetleri arasındadır. Bu kapsamda denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri takip ederek dış ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik tavsiyelerde bulunmak hedeflenmektedir. Forum uygulamaya yönelik olarak aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

 1. Denizcilik gücü konusunda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak, web sitesi işletmek ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak. 
 2. Denizcilik gücü konusunda Türkiye ve yurtdışından araştırmacıların bir araya gelip bildiriler sunduğu yıllık seminer, sempozyum, çalıştay, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bununla ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak, yurt dışında bu alanda yapılan akademik ve sektörel benzer faaliyetlere katılmak. 
 3. Türkiye’deki kamu ve özel sektöre ait denizcilik kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenleri yukarıda belirlenmiş konular üzerinde bir araya getirecek toplantılar düzenlemek; toplantılarda kurum ve kuruluş temsilcilerinin mevcut sorunları ve gelişim fırsatlarını, akademisyenlerin de olası çözüm stratejileri ile katma değer odaklı araştırma konularını dile getirmesini ve bu kapsamda görüş alışverişini sağlamak. 
 4. Denizcilik gücü konusunda yurt içi ve yurtdışı araştırma desteği ve bilimsel ağlara dahil olma olanaklarını araştırıp, akademisyen ve kurum ve kuruluş paydaşlarını haberdar ederek, proje geliştirmelerini teşvik etmek. 
 5. Denizcilik Gücüne katkı sağlayan tüm alanlardaki sektörel lider ve yöneticilerin üniversite içinde konferans vermesini sağlayarak, özellikle öğrencileri denizcilik gücü konusunda bilinçlendirmek ve alana ilgilerini artırmak,
 6. Denizcilik gücü alanında modüller halinde ders içeriği, vaka çalışması üretilmesi, eğitimde kullanılabilecek veri kümelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 7. Denizcilik Gücü alanında araştırmalara zemin sağlayacak veri tabanları oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 8. Denizcilik gücünü oluşturan alt disiplinlerde yüksek öğretim kurumlarında kürsü kurulmasını teşvik etmek,
 9. Faaliyet alanları ile ilgili gerekli görülen diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

 

About Us

 

Koç University Maritime Forum (KUDENFOR), founded on 4th of December 2015, focuses on scientific research and guidance with an interdisciplinary approach for studies of maritime power. The forum’s principal aim is to contribute into key areas of Turkish Maritime Power by raising situational awareness, developing goals, objectives, and strategies, and cultivating maritime consciousness in the state and the society. Within this framework, the forum’s main academic activities include: Study of the interaction between maritime power and other forms of national power; Study of Sea Power, Maritime Power, Maritime Strategy, and creation of relevant political strategies and doctrine; Project development to support cultural and psycho-social promotion and dissemination of maritime consciousness. The aim is to follow developments in all areas concerning maritime affairs through regional, continental, and global reach; develop external relations and provide scholarly guidance to support defence, security, economic, and socio-cultural policies. The forum executes activities in the following areas:

 

 1. Make publications in Turkish and foreign languages, operate a web site, and contribute to contents of similar nature about maritime power.
 2. Convoke annual seminars, symposiums, workshops, conferences, colloquiums, and other similar activities about maritime power, with participation of researchers in presentation sessions from both Turkey and abroad; to make publications of outcomes from activities; to join similar events of academic or professional context in abroad.
 3. Set up meetings that bring together representatives of public and private organizations in Turkey about aforementioned topics; to review issues and opportunities for development pertaining to such organizations in conjunction with solution proposals and value-added research topics from academia; and to enable exchange of views in subjects of common concern.
 4. Investigate opportunities to provide research support and to join networks that undertake scientific study about maritime power in Turkey and abroad; to notify academics and stakeholders in relevant institutions and organizations in order to induce project development on the subject.
 5. Equip students with maritime consciousness and promote their interest in maritime power; organize conferences at the university to serve this purpose through participation of leading directors and managers from all fields related to maritime studies.
 6. Contribute to preparation of modular courses, case studies, and data sets that are usable in academia about maritime power.
 7. Enable building of databases to provide the ground work for research in maritime power.
 8. Encourage set up of chairs in higher education institutes for constituent sub-disciplines of maritime power.
 9. Manage other necessary types of events and publications relevant to areas of activity.

Account details will be confirmed via email.